menu
Koristne povezave

ZAKONODAJA

Energetski zakon (EZ-1)
Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A)
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
Energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije
Zakonodaja s področja URE in UVE
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Učinkovita raba energije
Priročnik za učinkovito rabo energije v industriji in obrti
Raziskava o merjenju stališč poslovnih odjemalcev električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji
Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn

UKREPI, S KATERIMI PODJETJA LAHKO DOSEŽEJO PRIHRANEK KONČNE ENERGIJE

Ukrepi s katerimi podjetja lahko dosežejo prihranek končne energije
Uresničujemo, z energijo varčujemo

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Obnovljivi viri energije-novi objekti
Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2011
Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2012-2014
Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2015-2016
Obnovljivi viri energije
Vloga obnovljivih virov energije
Prispevek za OVE in SPTE za fosilna goriva in daljinsko toploto
Ocena tržne vrednosti elektrike iz podporne sheme
Poročila centra za podpore
Pregled delovanja podporne sheme za obnovljive vire energije in sproizvodnjo toplote in električne energije v letu 2014

KONČNA RABA ENERGIJE

V letu 2018 namenjene za končno rabo 211.000 TJ energije

SPLOŠNE POVEZAVE

Agencija za energijo Republik Slovenije
Borzen-organizator trga z električno energijo
SODO-Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
HEP Opskrba
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Inšpektorat za promet, energetiko in prostor
Uradni list Republike Slovenije
HEP Proizvodnja

REFERENCE