menu
Viri energije

SESTAVA PROIZVODNIH VIROV ZA LETO 2017

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 – popr., 101/13 – popr., 17/14 – EZ-1 in 10/15) vas HEP Energija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, seznanja s sestavo proizvodnih virov za leto 2017 ter z informacijami o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kilovatno uro.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

Skupina HEP je v letu 2017 razpolagala z 15,5 TWh proizvedene in kupljene električne energije. HEP Energija je v letu 2017 svojim kupcem prodala 628,5 GWh električne energije.

GWh
FOSILNA GORIVA 3.439 22%
Lignit 1.234 8%
Plin 2.205 14%
Kurilno olje 0 0%
Nedoločljivo* 2.202 14%
JEDRSKO GORIVO 2.984 19%
OBNOVLJIVI VIRI 6.911 45%
Vodna energija 4.975 32%
Veter
Sonce
Geotermalna
Lesna biomasa
Odlagališčni plin 1.936 13%
Plin iz komunalnih odpadkov
Bioplin
Biodizel
Skupaj razpoložljiva energija 15.535 100%
*Uvoz el. energije

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kwh za leto 2017

CO2 0,223 kg/kWh
Radioaktivni odpatdi 0,000002914 kg/kWh

Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov so bili upoštevani viri lastne proizvodnje skupine HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Viri informacij o vplivih na okolje:

STRANKE SKUPINE HEP