menu
Viri energije

Sestava proizvodnih virov za leto 2021

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13, 100/13 – popr., 101/13 – popr., 17/14 – EZ-1 in 10/15) vas HEP Energija d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, seznanja s sestavo proizvodnih virov za leto 2021 ter z informacijami o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kilovatno uro.

Primarni viri za proizvodnjo električne energije

Skupina HEP je v letu 2021 razpolagala z 19.13 TWh proizvedene in kupljene električne energije. HEP Energija je v letu 2021 svojim kupcem prodala 638 GWh električne energije.

GWh
FOSILNA GORIVA 4,073 21.10%
Lignit 1,334 6.97%
Plin 2,703 14.13%
Kurilno olje 0 0.00%
Nedoločljivo* 4,646 24.29%
JEDRSKO GORIVO 2,709 14.16%
OBNOVLJIVI VIRI 7,737 40.45%
Vodna energija 6,804 35.57%
Veter
Sonce
Geotermalna
Lesna biomasa
Odlagališčni plin 933 4.88%
Plin iz komunalnih odpadkov
Bioplin
Biodizel
Skupaj razpoložljiva energija 19,129 100%
*Uvoz el. energije


Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh za leto 2021

CO2 0,118 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 2,407*10-6 kg/kWh

Pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov so bili upoštevani viri lastne proizvodnje skupine HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Viri informacij o vplivih na okolje: